محاسبه اوقات شرعی

---
---

فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
یکشنبه۱ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۱۱ : ۰۶۰۵ : ۵۲ : ۵۰۱۲ : ۵۸ : ۲۰۲۰ : ۰۴ : ۱۳۲۰ : ۲۳ : ۲۳۰۰ : ۰۷ : ۱۱
دوشنبه۲ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۱۰ : ۰۹۰۵ : ۵۲ : ۱۵۱۲ : ۵۸ : ۲۴۲۰ : ۰۴ : ۵۷۲۰ : ۲۴ : ۱۰۰۰ : ۰۷ : ۰۶
سه شنبه۳ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۹ : ۱۵۰۵ : ۵۱ : ۴۱۱۲ : ۵۸ : ۳۰۲۰ : ۰۵ : ۴۱۲۰ : ۲۴ : ۵۶۰۰ : ۰۷ : ۰۲
چهارشنبه۴ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۸ : ۲۳۰۵ : ۵۱ : ۰۹۱۲ : ۵۸ : ۳۵۲۰ : ۰۶ : ۲۴۲۰ : ۲۵ : ۴۱۰۰ : ۰۶ : ۵۸
پنج شنبه۵ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۷ : ۳۲۰۵ : ۵۰ : ۳۸۱۲ : ۵۸ : ۴۲۲۰ : ۰۷ : ۰۶۲۰ : ۲۶ : ۲۶۰۰ : ۰۶ : ۵۵
جمعه۶ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۶ : ۴۴۰۵ : ۵۰ : ۱۰۱۲ : ۵۸ : ۴۸۲۰ : ۰۷ : ۴۸۲۰ : ۲۷ : ۱۰۰۰ : ۰۶ : ۵۳
شنبه۷ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۵ : ۵۸۰۵ : ۴۹ : ۴۲۱۲ : ۵۸ : ۵۵۲۰ : ۰۸ : ۲۹۲۰ : ۲۷ : ۵۴۰۰ : ۰۶ : ۵۱
یکشنبه۸ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۵ : ۱۳۰۵ : ۴۹ : ۱۶۱۲ : ۵۹ : ۰۳۲۰ : ۰۹ : ۰۹۲۰ : ۲۸ : ۳۶۰۰ : ۰۶ : ۵۰
دوشنبه۹ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۴ : ۳۱۰۵ : ۴۸ : ۵۲۱۲ : ۵۹ : ۱۱۲۰ : ۰۹ : ۴۹۲۰ : ۲۹ : ۱۸۰۰ : ۰۶ : ۵۰
سه شنبه۱۰ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۳ : ۵۱۰۵ : ۴۸ : ۳۰۱۲ : ۵۹ : ۲۰۲۰ : ۱۰ : ۲۷۲۰ : ۲۹ : ۵۹۰۰ : ۰۶ : ۵۰
چهارشنبه۱۱ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۳ : ۱۳۰۵ : ۴۸ : ۰۹۱۲ : ۵۹ : ۲۹۲۰ : ۱۱ : ۰۵۲۰ : ۳۰ : ۳۹۰۰ : ۰۶ : ۵۱
پنج شنبه۱۲ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۲ : ۳۸۰۵ : ۴۷ : ۵۰۱۲ : ۵۹ : ۳۸۲۰ : ۱۱ : ۴۲۲۰ : ۳۱ : ۱۸۰۰ : ۰۶ : ۵۳
جمعه۱۳ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۲ : ۰۵۰۵ : ۴۷ : ۳۳۱۲ : ۵۹ : ۴۸۲۰ : ۱۲ : ۱۸۲۰ : ۳۱ : ۵۶۰۰ : ۰۶ : ۵۵
شنبه۱۴ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۱ : ۳۳۰۵ : ۴۷ : ۱۷۱۲ : ۵۹ : ۵۸۲۰ : ۱۲ : ۵۳۲۰ : ۳۲ : ۳۳۰۰ : ۰۶ : ۵۹
یکشنبه۱۵ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۱ : ۰۵۰۵ : ۴۷ : ۰۳۱۳ : ۰۰ : ۰۸۲۰ : ۱۳ : ۲۷۲۰ : ۳۳ : ۰۸۰۰ : ۰۷ : ۰۲
دوشنبه۱۶ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۰ : ۳۸۰۵ : ۴۶ : ۵۱۱۳ : ۰۰ : ۱۹۲۰ : ۱۴ : ۰۰۲۰ : ۳۳ : ۴۳۰۰ : ۰۷ : ۰۷
سه شنبه۱۷ خرداد ۱۴۰۱۰۴ : ۰۰ : ۱۵۰۵ : ۴۶ : ۴۰۱۳ : ۰۰ : ۳۰۲۰ : ۱۴ : ۳۲۲۰ : ۳۴ : ۱۷۰۰ : ۰۷ : ۱۲
چهارشنبه۱۸ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۹ : ۵۳۰۵ : ۴۶ : ۳۱۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۱۵ : ۰۳۲۰ : ۳۴ : ۴۹۰۰ : ۰۷ : ۱۸
پنج شنبه۱۹ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۹ : ۳۴۰۵ : ۴۶ : ۲۳۱۳ : ۰۰ : ۵۳۲۰ : ۱۵ : ۳۳۲۰ : ۳۵ : ۲۰۰۰ : ۰۷ : ۲۵
جمعه۲۰ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۹ : ۱۷۰۵ : ۴۶ : ۱۸۱۳ : ۰۱ : ۰۵۲۰ : ۱۶ : ۰۲۲۰ : ۳۵ : ۵۰۰۰ : ۰۷ : ۳۲
شنبه۲۱ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۹ : ۰۳۰۵ : ۴۶ : ۱۴۱۳ : ۰۱ : ۱۷۲۰ : ۱۶ : ۲۹۲۰ : ۳۶ : ۱۹۰۰ : ۰۷ : ۴۰
یکشنبه۲۲ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۵۱۰۵ : ۴۶ : ۱۱۱۳ : ۰۱ : ۲۹۲۰ : ۱۶ : ۵۵۲۰ : ۳۶ : ۴۶۰۰ : ۰۷ : ۴۸
دوشنبه۲۳ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۴۲۰۵ : ۴۶ : ۱۰۱۳ : ۰۱ : ۴۱۲۰ : ۱۷ : ۲۰۲۰ : ۳۷ : ۱۱۰۰ : ۰۷ : ۵۷
سه شنبه۲۴ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۳۵۰۵ : ۴۶ : ۱۱۱۳ : ۰۱ : ۵۴۲۰ : ۱۷ : ۴۴۲۰ : ۳۷ : ۳۶۰۰ : ۰۸ : ۰۷
چهارشنبه۲۵ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۳۱۰۵ : ۴۶ : ۱۳۱۳ : ۰۲ : ۰۷۲۰ : ۱۸ : ۰۶۲۰ : ۳۷ : ۵۹۰۰ : ۰۸ : ۱۷
پنج شنبه۲۶ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۲۹۰۵ : ۴۶ : ۱۷۱۳ : ۰۲ : ۲۰۲۰ : ۱۸ : ۲۷۲۰ : ۳۸ : ۲۰۰۰ : ۰۸ : ۲۸
جمعه۲۷ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۳۰۰۵ : ۴۶ : ۲۳۱۳ : ۰۲ : ۳۳۲۰ : ۱۸ : ۴۶۲۰ : ۳۸ : ۴۰۰۰ : ۰۸ : ۳۹
شنبه۲۸ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۳۳۰۵ : ۴۶ : ۳۰۱۳ : ۰۲ : ۴۶۲۰ : ۱۹ : ۰۴۲۰ : ۳۸ : ۵۹۰۰ : ۰۸ : ۵۱
یکشنبه۲۹ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۳۹۰۵ : ۴۶ : ۳۹۱۳ : ۰۲ : ۵۹۲۰ : ۱۹ : ۲۱۲۰ : ۳۹ : ۱۵۰۰ : ۰۹ : ۰۴
دوشنبه۳۰ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۴۷۰۵ : ۴۶ : ۴۹۱۳ : ۰۳ : ۱۲۲۰ : ۱۹ : ۳۶۲۰ : ۳۹ : ۳۱۰۰ : ۰۹ : ۱۶
سه شنبه۳۱ خرداد ۱۴۰۱۰۳ : ۵۸ : ۵۷۰۵ : ۴۷ : ۰۰۱۳ : ۰۳ : ۲۵۲۰ : ۱۹ : ۴۹۲۰ : ۳۹ : ۴۴۰۰ : ۰۹ : ۲۹