محاسبه اوقات شرعی

---
---

فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۲۵ : ۰۳۰۵ : ۵۰ : ۰۵۱۱ : ۵۴ : ۰۹۱۷ : ۵۷ : ۴۰۱۸ : ۱۴ : ۴۰۲۳ : ۱۱ : ۴۷
شنبه۲ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۲۵ : ۵۴۰۵ : ۵۰ : ۵۰۱۱ : ۵۳ : ۴۸۱۷ : ۵۶ : ۱۳۱۸ : ۱۳ : ۱۳۲۳ : ۱۱ : ۲۸
یکشنبه۳ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۲۶ : ۴۴۰۵ : ۵۱ : ۳۶۱۱ : ۵۳ : ۲۸۱۷ : ۵۴ : ۴۶۱۸ : ۱۱ : ۴۶۲۳ : ۱۱ : ۱۰
دوشنبه۴ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۲۷ : ۳۴۰۵ : ۵۲ : ۲۱۱۱ : ۵۳ : ۰۷۱۷ : ۵۳ : ۱۹۱۸ : ۱۰ : ۱۹۲۳ : ۱۰ : ۵۱
سه شنبه۵ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۲۸ : ۲۴۰۵ : ۵۳ : ۰۷۱۱ : ۵۲ : ۴۶۱۷ : ۵۱ : ۵۳۱۸ : ۰۸ : ۵۲۲۳ : ۱۰ : ۳۳
چهارشنبه۶ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۲۹ : ۱۴۰۵ : ۵۳ : ۵۳۱۱ : ۵۲ : ۲۶۱۷ : ۵۰ : ۲۶۱۸ : ۰۷ : ۲۶۲۳ : ۱۰ : ۱۴
پنج شنبه۷ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۰ : ۰۳۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۱ : ۵۲ : ۰۶۱۷ : ۴۹ : ۰۰۱۸ : ۰۶ : ۰۰۲۳ : ۰۹ : ۵۶
جمعه۸ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۰ : ۵۲۰۵ : ۵۵ : ۲۶۱۱ : ۵۱ : ۴۶۱۷ : ۴۷ : ۳۴۱۸ : ۰۴ : ۳۴۲۳ : ۰۹ : ۳۷
شنبه۹ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۱ : ۴۱۰۵ : ۵۶ : ۱۲۱۱ : ۵۱ : ۲۷۱۷ : ۴۶ : ۰۹۱۸ : ۰۳ : ۰۹۲۳ : ۰۹ : ۱۹
یکشنبه۱۰ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۲ : ۳۰۰۵ : ۵۶ : ۵۹۱۱ : ۵۱ : ۰۸۱۷ : ۴۴ : ۴۴۱۸ : ۰۱ : ۴۴۲۳ : ۰۹ : ۰۱
دوشنبه۱۱ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۳ : ۱۹۰۵ : ۵۷ : ۴۶۱۱ : ۵۰ : ۴۹۱۷ : ۴۳ : ۱۹۱۸ : ۰۰ : ۲۰۲۳ : ۰۸ : ۴۳
سه شنبه۱۲ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۴ : ۰۸۰۵ : ۵۸ : ۳۴۱۱ : ۵۰ : ۳۰۱۷ : ۴۱ : ۵۴۱۷ : ۵۸ : ۵۶۲۳ : ۰۸ : ۲۵
چهارشنبه۱۳ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۴ : ۵۶۰۵ : ۵۹ : ۲۱۱۱ : ۵۰ : ۱۲۱۷ : ۴۰ : ۳۰۱۷ : ۵۷ : ۳۲۲۳ : ۰۸ : ۰۷
پنج شنبه۱۴ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۵ : ۴۵۰۶ : ۰۰ : ۰۹۱۱ : ۴۹ : ۵۴۱۷ : ۳۹ : ۰۷۱۷ : ۵۶ : ۰۹۲۳ : ۰۷ : ۵۰
جمعه۱۵ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۶ : ۳۳۰۶ : ۰۰ : ۵۷۱۱ : ۴۹ : ۳۶۱۷ : ۳۷ : ۴۴۱۷ : ۵۴ : ۴۷۲۳ : ۰۷ : ۳۳
شنبه۱۶ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۷ : ۲۲۰۶ : ۰۱ : ۴۶۱۱ : ۴۹ : ۱۹۱۷ : ۳۶ : ۲۱۱۷ : ۵۳ : ۲۵۲۳ : ۰۷ : ۱۵
یکشنبه۱۷ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۸ : ۱۰۰۶ : ۰۲ : ۳۴۱۱ : ۴۹ : ۰۳۱۷ : ۳۴ : ۵۹۱۷ : ۵۲ : ۰۴۲۳ : ۰۶ : ۵۸
دوشنبه۱۸ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۸ : ۵۸۰۶ : ۰۳ : ۲۴۱۱ : ۴۸ : ۴۶۱۷ : ۳۳ : ۳۸۱۷ : ۵۰ : ۴۴۲۳ : ۰۶ : ۴۲
سه شنبه۱۹ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۳۹ : ۴۷۰۶ : ۰۴ : ۱۳۱۱ : ۴۸ : ۳۱۱۷ : ۳۲ : ۱۷۱۷ : ۴۹ : ۲۴۲۳ : ۰۶ : ۲۶
چهارشنبه۲۰ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۰ : ۳۵۰۶ : ۰۵ : ۰۳۱۱ : ۴۸ : ۱۵۱۷ : ۳۰ : ۵۷۱۷ : ۴۸ : ۰۵۲۳ : ۰۶ : ۱۰
پنج شنبه۲۱ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۱ : ۲۳۰۶ : ۰۵ : ۵۳۱۱ : ۴۸ : ۰۱۱۷ : ۲۹ : ۳۸۱۷ : ۴۶ : ۴۶۲۳ : ۰۵ : ۵۴
جمعه۲۲ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۲ : ۱۱۰۶ : ۰۶ : ۴۳۱۱ : ۴۷ : ۴۶۱۷ : ۲۸ : ۱۹۱۷ : ۴۵ : ۲۹۲۳ : ۰۵ : ۳۹
شنبه۲۳ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۳ : ۰۰۰۶ : ۰۷ : ۳۴۱۱ : ۴۷ : ۳۳۱۷ : ۲۷ : ۰۱۱۷ : ۴۴ : ۱۲۲۳ : ۰۵ : ۲۴
یکشنبه۲۴ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۳ : ۴۸۰۶ : ۰۸ : ۲۵۱۱ : ۴۷ : ۱۹۱۷ : ۲۵ : ۴۴۱۷ : ۴۲ : ۵۶۲۳ : ۰۵ : ۱۰
دوشنبه۲۵ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۴ : ۳۶۰۶ : ۰۹ : ۱۶۱۱ : ۴۷ : ۰۷۱۷ : ۲۴ : ۲۷۱۷ : ۴۱ : ۴۱۲۳ : ۰۴ : ۵۶
سه شنبه۲۶ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۵ : ۲۵۰۶ : ۱۰ : ۰۸۱۱ : ۴۶ : ۵۵۱۷ : ۲۳ : ۱۲۱۷ : ۴۰ : ۲۷۲۳ : ۰۴ : ۴۲
چهارشنبه۲۷ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۶ : ۱۳۰۶ : ۱۱ : ۰۰۱۱ : ۴۶ : ۴۴۱۷ : ۲۱ : ۵۷۱۷ : ۳۹ : ۱۴۲۳ : ۰۴ : ۲۹
پنج شنبه۲۸ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۷ : ۰۲۰۶ : ۱۱ : ۵۳۱۱ : ۴۶ : ۳۳۱۷ : ۲۰ : ۴۳۱۷ : ۳۸ : ۰۲۲۳ : ۰۴ : ۱۷
جمعه۲۹ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۷ : ۵۱۰۶ : ۱۲ : ۴۶۱۱ : ۴۶ : ۲۳۱۷ : ۱۹ : ۳۰۱۷ : ۳۶ : ۵۰۲۳ : ۰۴ : ۰۴
شنبه۳۰ مهر ۱۴۰۱۰۴ : ۴۸ : ۳۹۰۶ : ۱۳ : ۳۹۱۱ : ۴۶ : ۱۳۱۷ : ۱۸ : ۱۸۱۷ : ۳۵ : ۴۰۲۳ : ۰۳ : ۵۳